ارتباط با بهین پال | سامانه پرداخت هزینه دانشجویی : پرداخت هزینه دانشگاه ،خوابگاه و کلاس زبان و...

آیدی تلگرام

BahramTUDresden

ارتباط با بهین پال | سامانه پرداخت هزینه دانشجویی : پرداخت هزینه دانشگاه ،خوابگاه و کلاس زبان و...

ایمیل پشتیبانی

behinpal@gmail.com